Denegació complementàries

Informem que ens ha estat denegada l’autorització de cobrament de les quotes d’activitats complementàries.