Presentació

Les administracions de les escoles són departaments als quals cada centre assigna diferents funcions d’acord a l’estructura que tenen. Considerem convenient oferir una formació contínua a les persones que tenen la responsabilitat de vetllar per la gestió econòmica i financera del centre i mantenir actualitzat el seu coneixement en la legislació i normativa que aplica als centres educatius.

L’entorn és cada cop més competitiu entre els centres educatius; els requeriments legals i tècnics es multipliquen i diferents models organitzatius i persones amb rols diversos l’han d’atendre… Per això cal assegurar des de les direccions estratègies i processos per garantir la sostenibilitat dels centres.

En aquest programa oferim un conjunt d’accions formatives que permetrà als administradors i gerents dels centres planificar la formació per ajudar a assegurar els processos que es duen a terme i una actualització dels seus coneixements.

Destinataris

El conjunt d’accions del PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR va adreçat a les persones que ocupen el càrrec d’administrador o gerent en un centre concertat o que s’estan preparant per ocupar-lo.

No obstant això, del conjunt d’accions que hem preparat hi pot haver accions que siguin d’interès per a d’altres càrrecs de direcció que requereixin una formació bàsica en aquests aspectes.

Objectiu

L’objectiu del PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR és facilitar els coneixements necessaris perquè els administradors siguin competents en les seves funcions.

▸Conèixer la realitat de l’escola d’iniciativa social a Catalunya.
▸Tenir una àmplia visió de la normativa educativa que afecta als centres.
▸Supervisar tota la gestió laboral del centre educatiu.
▸Atendre les diferents obligacions de l’escola amb l’agència tributària.
▸Assumir i dirigir la gestió econòmica i financera del centre.

Metodologia

La metodologia d’aprenentatge emprada en el PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR es basa en el concepte de formació – acció, tot utilitzant dinàmiques de grup, simulacions, anàlisi i resolució de casos, intercanvi d’experiències, feedback ofert per a formador i participants i plans d’acció per a la millora. L’exposició del formador, la capacitat d’anàlisi de situacions i les posades en comú tenen l’objectiu de facilitar la transferència en el lloc de treball.

En definitiva, les accions estan dissenyades per facilitar un treball pràctic i participatiu que ajudi a l’anàlisi i millora dels processos de gestió dels centres.

Lloc de realització

Alguns d’aquests cursos s’oferiran en obert i el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18, 4t), si bé és possible organitzar accions d’aquest PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR en d’altres localitats si el nombre d’alumnes ho justifica.

També és possible sol·licitar la realització de qualsevol d’aquests cursos al vostre centre, sempre que tingueu un mínim de 10 treballadors que participaran al curs. Per sol·licitar un curs o informació, podeu adreçar-vos a formacio@escolacristiana.org

Accions formatives

El PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR està format per diferents activitats formatives que permeten als administradors facilitar els coneixements necessaris per ser competents en les seves funcions. Les activitats de formació són:

 • El marc legal de l’escola: curs d’una durada de 15 hores. Es pretén dur a terme una anàlisi i estudi del sistema educatiu català des d’una perspectiva fonamentalment jurídica, però també amb una orientació pràctica. S’analitzen temes de gran interès en l’educació no universitària, com el principi d’autorització de l’activitat, el contingut i abast dels concerts educatius, l’organització escolar, les característiques de les diferents figures titulars dels centres i els programes de finançament a través de subvencions, així com una visió pràctica d’aquests elements.
 • El marc legal sobre dades, informació i coneixement: curs d’una durada de 15 hores. La Llei de Protecció de Dades (LOPD) garanteix i regula el dret fonamental de les persones a garantir el tractament que es fa de les seves dades. La seva aplicació comporta per a tota l’entitat que, en el desenvolupament de l’activitat, hagi de fer ús de dades personals, regular-ne i, sobretot, protegir-ne la difusió, i el seu incompliment pot comportar conseqüències importants. L’objectiu d’aquesta acció formativa és conèixer els requeriments a complir i les situacions de risc.
 • Delegat de protecció de dades: curs d’una durada de 15 hores. Amb l’entrada en vigor a partir del 25 de maig de 2018 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades entre les novetats trobem l’aparició de noves figures, com el Delegat de Protecció de Dades. Aquesta formació va adreçada a revisar les funcions d’aquest delegat i els canvis que s’han de tenir en compte en l’aplicació del nou reglament.
 • El marc legal de les relacions laborals: curs d’una durada de 15 hores. Les nostres institucions es caracteritzen per la intensa relació que s’estableix entre els agents que executen la tasca educativa. El marc regulador d’aquestes relacions acaba definint els drets i deures entre titularitat i treballadors. El titular ha de conèixer quines són les obligacions bàsiques davant la gestió laboral.
 • El marc fiscal de l’escola concertada: curs d’una durada de 12 hores. L’objectiu d’aquesta formació és oferir els coneixements bàsics sobre els impostos que integren el sistema tributari espanyol i que afecten a les activitats vinculades a l’ensenyament.
 • Anàlisi financera i econòmica: curs d’una durada de 15 hores. El control de gestió ha de constituir una eina clau en el desenvolupament d’una activitat econòmica i ha de permetre als seus gestors de disposar de la informació adequada com a eina per a la presa de decisions. La informació econòmica i financera i la seva anàlisi és un dels elements principals. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquesta acció formativa és facilitar el coneixement del contingut dels estats econòmics i financers, la seva comprensió i la seva vàlua com a eina d’ajuda per la presa de decisions.
 • La gestió pressupostària i de tresoreria: curs d’una durada de 15 hores. Dins l’àmbit del control de gestió de tota l’activitat econòmica, la projecció i les previsions futures constitueixen un element clau a l’hora de prendre decisions de caràcter econòmic i financer. L’objectiu és facilitar eines per l’aplicació de la gestió pressupostària i de tresoreria en el centre educatiu.
 • Comptabilitat bàsica: curs d’una durada de 40 hores. La comptabilitat és l’eina de control i seguiment que utilitzem per tal de conèixer la nostra situació econòmica. Basada en uns paràmetres comuns per a tothom, ens permet comparar i valorar diferents estils de gestió. Conèixer la normativa de referència i la seva aplicació pràctica pot ser de gran utilitat per tal de facilitar la gestió dels nostres centres. En l’acció formativa es repassaran els conceptes comptables i es treballarà amb tot un cicle comptable comptabilitzant diferents situacions i recollint la informació necessària per a prendre decisions.
 • La gestió de cobraments: jornada de treball d’un matí de 5 hores. La gestió d’impagats és un dels problemes que les escoles han d’afrontar. Cal conèixer què diu la normativa i estar al cas dels límits en els que es troba el centre. Amb aquesta jornada de treball volem donar el marc de referència normatiu i fer una reflexió conjunta a partir de de les recomanacions que podem fer a partir de casos pràctics de la gestió que realitzen altres centres, sent conscients de què cada centre es troba en realitats diferents.
 • Seguretat alimentària: curs d’una durada de 8 hores. Existeix tota una normativa sobre els requeriments adequats de les instal·lacions on es produeixin i cuinen aliments, així com els requeriments que han de complir les persones que hi entren en contacte. Tenint en compte que entre els serveis que donen les escoles s’ofereix el menjador escolar i que la gestió o responsabilitat d’aquest depèn dels administradors, oferim aquesta formació amb l’objectiu de conèixer i identificar els requeriments que implica la seguretat alimentària i els autocontrols en els menjadors escolars.
 • Manipuladors d’aliments: curs d’una durada de 6 hores. És un dels requisits que el personal del centre que té contacte directe amb els aliments en la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge (personal de cuina), transport, distribució, venda, subministrament i servei (personal de cuina i cambrers), o bé perquè fan alguna operació de manipulació de l’aliment per tal de donar suport a l’alumne (tallar els aliments, pelar la fruita, etc.) disposi de la formació d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. Des de la FECC oferim aquesta formació per donar l’opció d’assegurar que tothom té les possibilitats d’acreditar la formació.
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries: curs d’una durada de 20 hores adreçat a les persones que treballen a les escoles i han d’atendre necessitats específiques dels alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies, pretén donar a conèixer els requeriments de la legislació específica, conèixer la gestió dels al·lèrgens per la prevenció de reaccions adverses i com han de reaccionar davant una situació crítica.
 • Atenció al públic per PAS: curs d’una durada de 15 hores. La primera imatge de l’escola es dóna a recepció i per telèfon. Les famílies valoren la qualitat del centre no només per la qualitat de l’ensenyament sinó també per l’atenció que reben. Tant en potencials nous clients com als que ja ho són, l’eficàcia, l’amabilitat, i un tracte acurats són la clau per a una satisfacció global. Les noves exigències econòmiques i d’imatge fan imprescindible la professionalitat d’aquest col·lectiu. L’objectiu d’aquesta acció formativa és prendre consciència de la importància que té una atenció de qualitat i conèixer tècniques i recursos per millorar l’atenció telefònica, presencial i per escrit.
 • Access: curs d’una durada de 8 hores. Eines per la personalització d’informes i formularis. Fer el seguiment, informes i compartir dades. Aprofitar les plantilles del procés de creació de bases de dades i personalitzar-les per a què s’ajustin a les necessitats. Afegir taules a bases de dades existents. Importar dades des d’altres orígens (fulls de càlcul o altres programes). Com treballar amb les dades d’altres programes
 • Excel avançat: curs d’una durada de 8 hores. Dades per a la creació de gràfics, taules dinàmiques, fórmules avançades, formularis i plantilles són funcions de l’excel en què volem aprofundir per ajudar al personal d’administració i serveis de les escoles a treure el màxim rendiment del programa.

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció de cada acció formativa es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els administradors i directius poden programar l’assistència a les diferents accions formatives posant més enfasi en aquelles que els resultin més necessaris, interessants, etc…