AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ

Pàgina inicial/AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ
AVALUACIÓ I PLANIFICACIÓ2019-07-24T12:17:47+01:00

Presentació

L’avaluació és una eina per al coneixement i la millora constant del servei educatiu. Ha de permetre relacionar els resultats amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa. L’avaluació ha de ser especialment útil per prendre decisions que contribueixin a incrementar la qualitat educativa que reben els alumnes.

Des del Departament d’Ensenyament s’exigeixen unes modalitats d’avaluació:

• Les avaluacions generals del sistema educatiu i de l’Administració educativa.

• Les avaluacions diagnòstiques de les competències bàsiques assolides pels alumnes, que correspon desenvolupar al Consell Superior d’Avaluació.

• Les avaluacions de centres i de serveis educatius, que correspon efectuar a la Inspecció d’Educació.

• Les avaluacions de l’exercici docent i de la funció directiva, que es desenvolupa per part de la Inspecció amb la col·laboració dels directius dels centres.

• L’autoavaluació que han de fer els directors dels centres educatius sostinguts amb fons públics per tal de deduir-ne les actuacions de millora que cal implementar.

Pel què fa a l’avaluació de centres i de serveis educatius, la Inspecció d’Educació hadesenvolupat tres estratègies que són complementàries:

▸El sistema d’indicadors de centre (SIC), que té una doble finalitat: proporcionar informació útil als centres educatius per a la seva millora i facilitar informació a la Inspecció per desenvolupar la funció avaluadora.

▸L’avaluació anual de centre (AVAC), que té en compte els rendiments educatius i les avaluacions externes dels alumnes, així com dades relatives al context socioeducatiu, les condicions d’equitat, la pràctica inclusiva i els indicadors de progrés del mateix centre.

▸L’avaluació global diagnòstica (AGD)

La Inspecció d’Educació fa anualment una valoració de l’assoliment dels objectius establerts per cada centre educatiu i de la millora dels seus resultats, a partir de l’anàlisi dels indicadors de centre que es refereixen als rendiments educatius i a les avaluacions externes. En aquesta valoració s’ha de tenir en compte l’autoavaluació del centre i la informació proporcionada per altres indicadors definits pel centre, així com el context. Aquesta valoració es concreta en l’AVAC, que reconeix a cada centre un determinat nivell d’eficiència segons el grau en què assoleix els objectius i evoluciona en la millora dels resultats, en relació amb la mitjana d’altres centres de la mateixa tipologia.

Per poder fer l’autoavaluació els centres disposen de les eines en els diferents documents de planificació:

Projecte Educatiu de centre (PEC) – Pla Estratègic – Programació General Anual (PGA) i memòria anual de centre

L’autoavaluació implica que cada curs escolar hi hagi un pla concret amb objectius assolibles i mesurables amb indicadors propis del centre.

És per aquesta raó que durant aquest curs hem dissenyat un conjunt d’accions, recollides en aquest Programa Avaluació de Centres  per ajudar als centres a realitzar aquest procés d’avaluació tenint en compte totes les eines que es disposen.

Destinataris

Les diferents activitats del Programa Avaluació de Centres van adreçades als directors, membres dels equips directius, coordinadors i caps de departament responsables de la millora contínua dels centres.

Objectiu

El Programa Avaluació de Centres és un conjunt d’accions que tenen per objectiu proporcionar un coneixement aprofundit i interrelacionat de la realitat educativa als agents que intervenen en la seva millora. A partir del disseny, desplegament, interpretació dels resultats obtinguts i ajudant en l’anàlisi volem ajudar als centres en el seu creixement com organització.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa Avaluació de centres es basa en el concepte de formació – acció, tot utilitzant les sessions presencials per treballar l’assoliment dels objectius i els continguts de cada acció, amb una exposició inicial dels formadors, i, a continuació, conèixer com es realitza en el propi centre tot planificant les dinàmiques i pràctiques adequades en el context.

Per un òptim aprofitament de les accions és convenient que els participants coneguin els documents que utilitzen en els seus centres i les guies que segueixen per poder aprofitar millor les sessions presencials.

Lloc de realització

El lloc de realització de les sessions presencials del Programa Avaluació de Centres serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18m 4t).

S’ha d’aprofitar l’enriquiment que representa per a cada escola conèixer com es fan les coses en altres escoles diferents i compartir experiències.

No obstant és possible organitzar accions del Programa Avaluació de Centres en d’altres localitats si el nombre d’alumnes ho justifica.

També és possible sol·licitar la realització de qualsevol d’aquests cursos al vostre centre, sempre que tingueu un mínim de 10 treballadors que participaran al curs. Per sol·licitar un curs o informació, podeu adreçar-vos a formacio@escolacristiana.org

Accions formatives

El Programa Avaluació de Centres està format per diferents activitats formatives, cursos, jornades, etc. que permeten a les direccions dels centres atendre les necessitats formatives del equips directius per fer una avaluació del centre. Les activitats de formació són:

  • Planificació estratègica: curs d’una durada de 30 hores. Què és un pla estratègic, anàlisi dels factors externs i interns, desenvolupament de la matriu estratègica i disseny dels objectius estratègics, desplegament i seguiment del pla estratègic. Disposar d’un Pla Estratègic és definir la concreció d’objectius en un determinat període en el marc dels projectes i procediments d’avaluació del centre.
  • Vigilància estratègica: Amb l’objectiu de tenir un acompanyament i un espai per revisar el pla de treball derivat del pla estratègic i després l’avaluació per facilitar l’anàlisi i la presa de decisions per planificar el curs vinent, oferim dues jornades de treball Aplicació del pla estratègic durada de 6 hores Avaluació de l’aplicació del pla estratègic durada de 6 hores.
  • El sistema indicadors: curs d’una durada de 15 hores. Què són els indicadors, tipus d’indicadors, el quadre de comandament propi, interpretació dels resultats dels indicadors. Facilitar les eines per aprendre a recollir dades sobre resultats assolits i poder treure’n conclusions per millorar la gestió i el servei de l’educació
  • L’avaluació de l’acompliment del personal docent: curs d’una durada de 15 hores. Identificar les competències genèriques de la institució i les específiques del lloc de treball i dissenyar els procediments d’avaluació i eines de suport per al desenvolupament de persones per competències a partir d’unes premisses bàsiques
  • L’entrevista d’avaluació: Recursos per a la conversa: curs d’una durada de 15 hores. Com realitzar entrevistes de feedback o avaluació constructives i transformadores? El moment de l’entrevista, conversa o diàleg per valorar els objectius assolits i les àrees de desenvolupament per al proper any acadèmic, és un moment de comunicació personal clau per aconseguir la confiança i la implicació en els objectius a acomplir. Un clima de confiança i de transparència facilitarà en gran mesura la gestió de l’acompliment
  • L’ avaluació del centre, un instrument de gestió: curs d’una durada de 12 hores. Qui, què, com i quan avalua, modalitats i dimensions de l’avaluació, SIC, AVAC, revisió per la direcció, avaluació dels equips docents i directius del centre. En la formació es fa un recull dels elements que els centres educatius han de tenir presents fer un anàlisi de l’assoliment dels objectius establerts i de la millora dels resultats per tal que les valoracions siguin recollides com a propostes de millora, que s’han de reflectir en la Programació General del curs següent

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció de cada acció formativa es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els administradors i directius poden programar l’assistència a les diferents accions formatives posant més enfasi en aquelles que els resultin més necessaris, interessants, etc…

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

c. dels Àngels, 18. Barcelona

Phone: 933027013

Web: Fundació Escola Cristiana de Catalunya