Presentació

La inclusió a les escoles ha arribat per quedar-s’hi i poder avançar de manera clara cap a una societat inclusiva on totes les persones hi puguin formar part, participar-hi de manera activa i ser reconegudes com a agents socials imprescindibles en una proposta de vida comunitària.

L’escola, com a agent social i educatiu, té la responsabilitat d’avançar cap a la inclusió, des d’una concepció de centre que celebra i entén la diversitat com una font d’enriquiment i que és capaç d’acollir i donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat de l’entorn més proper i les seves famílies.

La inclusió és un camí que cal recórrer des de la mateixa comunitat, i que té a veure amb promoure més i millors oportunitats per a tot l’alumnat, sobretot per a aquells més susceptibles de patir risc d’exclusió i fracàs, augmentant la qualitat educativa per a tot l’alumnat sense excepcions; el que cal per avançar cap a la inclusió és no deixar de caminar amb aquesta finalitat.

És per això que és imprescindible, des del punt on es trobi cada centre, fer avenços i anar desenvolupant pràctiques cada cop més inclusives, tenint en compte que també caldrà incidir en les normes d’organització i funcionament dels centre, per afavorir que les pràctiques s’incorporin al funcionament ordinari, passin a formar del bagatge de l’escola i incideixin en la cultura de centre. Així doncs, tenint en compte que no s’arriba mai del tot a ser inclusiu, cal que cada comunitat educativa recorri un camí en la mesura de les seves possibilitats.

La proposta d’avenç cap a l’escola inclusiva ha de partir del Projecte Educatiu i ha d’estar impulsada per la titularitat i l’equip directiu, que seran qui liderin el claustre, l’alumnat i famílies a implicar-se, cadascú des de les seves responsabilitats, per poder avançar i millorar les pràctiques inclusives del centre, amb l’objectiu de construir una societat més justa i participativa, amb profunds valors democràtics, de convivència i de respecte a l’altre, que ofereixi expectatives d’èxit i oportunitats de participació per a tot l’alumnat i que segueixi el principi cristià de la fraternitat universal.

S’ha recorregut un llarg camí des de la Declaració de Salamanca (1994) fins a l’aprovació del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i des de les experiències d’èxit desenvolupades, cal fer arribar a tots els centres les oportunitats que tenen a l’abast per progressar de manera ferma cap a la inclusió.

Som conscients de que avançar cap a una escola inclusiva requereix recursos, sobre tot d’educadors, que ara per ara les escoles no tenen; en aquesta reivindicació estem plenament implicats. Però avançar cap a una escola inclusiva és també una certa manera d’entendre l’educació, d’organitzar el centre i d’establir prioritats.

Destinataris

Les activitats formatives proposades en aquest programa s’adrecen als equips directius i equips de docents interessats en implicar-se i dinamitzar clarament l’avenç de la inclusió en tots els àmbits de la comunitat educativa a la qual pertanyen. Cada equip, des del seu punt de partida, ha d’enfocar la seva activitat educativa per a la millora de la inclusió.

Objectiu

L’objectiu principal del Programa d’Escola Inclusiva es proposar un conjunt d’accions formatives per engegar processos d’avenç cap a la inclusió en àmbits molt diferents del centre. Per aquest motiu la proposta és variada, de manera que es podran seguir diferents itineraris formatius, des del bàsic i inicial en que es comparteixen els conceptes principals de la inclusió i del marc normatiu, fins a programes més avançats que tenen l’objectiu d’avançar en aquest procés. Depenent de la situació dels equips docents de cada escola, caldrà buscar un objectiu o un altre.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa d’Escola Inclusiva es basa en la reflexió conjunta i compartida dels assistents a partir de les seves necessitats i percepcions sobre el model d’escola inclusiva.

La metodologia també combina els referents conceptuals més sòlids, pensats amb l’ajut del formador i l’anàlisi professional d’aquelles experiències i pràctiques d’altres realitats. Aquest treball juntament amb el bagatge dels assistents, permetran que es pugui avançar en la línia d’escola inclusiva, a partir del nivell de cada equip de cada centre.

El coneixement més profund dels alumnes, d’algunes circumstàncies del seu desenvolupament o personals, així com la manera d’intervenir-hi educativament, també són manera de treballar per avançar cap un model d’escola inclusiva.

El Programa d’Escola Inclusiva en conjunt, es pot construir millor en els equips i en les escoles quan, de manera deliberada pensem en la pròpia pràctica i avancen conjuntament com a equip. Aquesta és la base de la millora.

Per tant, si es vol treure’n tot el profit al Programa d’Escola Inclusiva, cal pensar que a més de fer la formació, s’ha d’anar fent una tasca a l’escola en la qual un equip impulsor revisa, elabora i proposa objectius, enfocaments, maneres de fer, amb certa supervisió externa.

Lloc de realització

Segurament, el lloc ideal per fer la formació de les accions del Programa d’Escola Inclusiva és la pròpia escola, en la que els equips que treballen en aquell centre, es formen conjuntament a partir de les seves circumstàncies, necessitats i recursos. És així com millor es consoliden les maneres de fer.

Ara be, la possibilitar de conèixer altres pràctiques i experiències efectives per avançar cap a la inclusió, ajuden a relativitzar les creences i pràctiques pròpies, de manera que el que abans semblava impossible, a partir del coneixement d’altres realitats, sembla factible. Aquest coneixement de bones pràctiques es produeix més fàcilment si en la formació es barregen equips de diversa procedència.

Per tant, en aquest cas, caldrà combinar la formació centralitzada amb equips heterogenis (majoritàriament la seu de la FECC, c. dels Àngels 18, 4t), amb la que es pot realitzar amb equips d’una mateixa escola o xarxa. Així doncs, és possible organitzar formacions del Programa d’Escola Inclusiva en altres llocs si el nombre d’assistents així ho justifica i si hi ha una demanda explícita per part i també és possible organitzar activitats formatives adreçades només a escoles d’una mateixa titularitat o zona.

Accions formatives

El Programa d’Escola Inclusiva està format per diferents activitats formatives, cursos, etc. que permeten als equips de l’escola dissenyar una formació per millorar les competències dels seus equips. Les activitats de formació són:

 • Inclusió sí, però, per on comencem? Educació inclusiva, educació per a tothom. Formació bàsica i inicial per a entrar en matèria. S’aborda el marc conceptual i les implicacions profundes que té pel centre educatiu, a més del marc normatiu (el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu). Tot i que pugui semblar una qüestió allunyada del dia a dia del treball en els centres, per poder treballar i entendre a fons de què estem parlant quan parlem d’inclusió, cal compartir llenguatges i significats, i cal que aquesta feina la faci una part important de l’equip docent de l’escola, per tal de que s’apropiï de què vol dir què en la inclusió i es faci un debat i reflexió profunda i serena en aquest sentit. Durada: 15 hores
 • Ja som inclusius, què podem fer per seguir avançant? L’Índex per la inclusió. Índex per a la inclusió, Com fer-ne ús? Quins beneficis ens aporta? L’índex per a la inclusió és un excel·lent instrument que permet fer un treball d’anàlisi en profunditat de la pròpia realitat del centre en el tema de la inclusió, alhora que dona pistes per avançar en el model d’escola inclusiva: ens permet saber en quin nivell estem, ens permet valorar les mancances i, a partir del treball fet, decidir un pla de millora. En aquesta formació coneixerem els materials per poder desenvolupar la revisió del centre que permetran encaminar els processos de canvi cap a la inclusió. Durada: 15 hores
 • Mesures i suports educatius universals, addicionals i intensives. I El Disseny Universal d’aprenentatge. Amb el pas del temps, la presència de cada vegada més alumnes més diversos i amb una major sensibilitat per atendre’ls a tots, s’han anat desenvolupant tota una sèrie de recursos de tipologia diferent que afecten a diferents elements de la gestió del currículum També s’han articulat orientacions de l’Administració en forma de programacions especials (plans individualitzats) i de mesures i suports addicionals, intensius i d’altres. És especialment rellevant l’anàlisi de les activitats des de la perspectiva del Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), una guia que orienta la manera de planificar la intervenció i el treball amb alumnes. També, naturalment, el tipus d’avaluació i seguiment psicopedagògic de l’alumne, l’avaluació formativa i formadora, i el treball en xarxa dels diferents equips docents. Durada: 15 hores
 •  Intervenció educativa davant les necessitats específiques de suport educatiu. Les estratègies d’intervenció educativa per a alumnes en circumstàncies específiques depenen de les característiques d’aquests. El llistat dels diferents trastorns és extens, de vegades imprecís i fins i tot discutit. No pretenem pensar en programes adreçats a cada tipologia d’alumnes, però sí podem abordar l’estudi de l’atenció específica a alguns tipus d’alumne, assumint les dificultats del diagnòstic. Conèixer aquests trastorns, les seves característiques i la manera d’atendre’ls educativament és una manera d’avançar cap el model d’escola inclusiva. Durada: 5 hores. Destaquem, com a exemple, alguns d’ells:
  • Discapacitat física i sensorial.
  • Trastorn d’espectre autista (TEA)
  • Trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i trastorns de conducta.
  • Trastorns específics de l’aprenentatge i altes capacitats.
  • Situacions socials desafavorides i en risc d’exclusió social.

Altres cursos d’altres programes que es poden adaptar al Programa d’Escola Inclusiva:

 • Aprenentatge cooperatiu (del Programa d’Innovació Educativa)
 • Docència compartida (del Programa d’Innovació Educativa)

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquells que els siguin més necessaris, interesants, etc.