Presentació

El Projecte Qualitat de la FECC és una proposta pel canvi en el context de l’escola vers una cultura de la Qualitat, que cerca la sistematització dels processos (conjunt d’activitats) com a camí per a la millora contínua.

La nostra proposta de sistema de gestió pren com a referència el model ISO i els models d’excel·lència EFQM i E2Cat. L’aplicació estratègica dels models ens orienta a la definició, documentació i registre de les activitats que realitzem com a fase prèvia per una bona implementació del sistema de gestió.

Entenem la Qualitat com un sistema de treball per a la presa de decisions, fonamentat sobre la realitat de l’escola cristiana, que comparteix un mateix estil d’educar i la millora continuada de tots els processos que tenen lloc a les escoles.

Per ajudar a les escoles a implantar, consolidar i avançar cap a l’excel·lència hem dissenyat un conjunt d’accions, recollides en aquest programa, que faciliten la formació bàsica i l’acompanyament dels centres en el procés de gestió.

Destinataris

Les accions formatives recollides en aquest Programa per la gestió i millora van adreçades a directors, membres dels equips directius i personal dels centres educatius que requereixen eines de gestió per a la millora, estiguin implantant o vulguin implantar un sistema de gestió de qualitat i centres que vulguin avançar cap a la millora dels serveis i resultats.

Objectiu

El Programa per la gestió i millora contínua és un conjunt d’accions que tenen per objectiu facilitar els coneixements bàsics i les eines necessàries per posar el fonament de la implantació d’ un sistema de gestió en el centre, així com adquirir els coneixements necessaris per a la realització de les autoavaluacions en els centres i dissenyar el procés de planificació estratègica.

Metodologia

La metodologia utilitzada en el  Programa per la gestió i millora contínua es basa en el concepte de formació – acció, tot utilitzant les sessions presencials per treballar l’assoliment dels objectius i els continguts de cada acció, amb una exposició inicial dels formadors, i, a continuació, conèixer com es realitza en el propi centre tot planificant les dinàmiques i pràctiques adequades en el context.

És important aprofitar les hores de treball de les sessions de formació del Programa, i a banda de fer la formació presencial, cal fer després una tasca a l’escola en la qual s’apliquin les metodologies i les eines facilitades per fer una implantació i millorar en la gestió.

Lloc de realització

Els centres que inicien el procés d’implantació del sistema de gestió segurament, el lloc ideal per fer una part de la formació de les accions del Programa per la gestió i millora contínua és la pròpia escola, per poder aplicar els conceptes en el propi centre.

Ara bé, en cas de la formació pels centres que volen avançar cap a la millora i excel·lència, i necessiten adquirir coneixement en eines concretes, aquesta formació no es pot fer en el propi centre doncs el nombre de persones a qui s’adreça l’acció formativa no justifica l’organització d’un curs en la pròpia escola.

D’altra banda, s’ha d’aprofitar l’enriquiment que representa per a cada escola conèixer com es fan les coses en altres escoles diferents

Per tant, el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18m 4t) per les accions formatives que no es realitzin en el centre.

Per sol·licitar un curs o més informació, podeu adreçar-vos a formacio@escolacristiana.org

Accions formatives

El Programa per la gestió i millora contínua està format per diferents activitats formatives, cursos, tallers, etc. que permeten als equips directius dissenyar una formació per implantar i millorar els sistemes de gestió dels centre. Les activitats de formació que proposem són:

 • El procés d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en els centres educatius: curs d’una durada de 12 hores. Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat és una decisió estratègica que ajuda a millorar el rendiment general i proporcionar una base sòlida per a les iniciatives dels centres. L’objectiu d’aquest curs és facilitar els coneixements bàsics i les eines per la implantació del SGQ, conèixer la metodologia per processos i documentar-los.
 • Adaptació de la norma ISO en un centre educatiu: curs d’una durada de 6 hores. El setembre del 2015 es va publicar la Norma Europea EN ISO 9001:2015, que anul·la i substitueix la norma UNE-EN ISO 9001:2008. La norma ens diu el QUÈ hem de fer; el COM l’hem de decidir com a centre. En aquesta formació ajudarem als centres a fer la interpretació de la norma pels centres educatius.
 • Treball per processos: curs d’una durada de 12 hores. L’objectiu és incorporar a la resta de personal del centre per conèixer i desenvolupar la documentació dels processos i protocols, procediments, instruccions del centre educatiu utilitzant el mapa general de processos ja definit per la Comissió Qualitat.
 • Auditors interns: curs d’una durada de 18 hores (inclou una sessió de pràctiques d’auditoria en un centre). L’auditoria interna és una eina al servei de la millora del centre, per això en aquesta acció es pretén donar la formació necessària per conèixer i realitzar una auditoria real en un centre educatiu per veure el desenvolupament de tot el procés des de la planificació i el desenvolupament a l’informe final.
 • Gestió equips de millora: curs d’una durada de 12 hores El treball en equip no és únicament un grup de persones que treballen el mateix simultàniament, sinó que implica quelcom més. Volem ajudar a què el treball en equip sigui una eina per a la millora contínua del centre. Per aquest motiu oferim una formació per ajudar a crear equips de treball amb un objectiu comú, que puguin fer un anàlisi de l’àrea de millora assignada i apliquin les regles i metodologies del treball en equip.
 • Les 5’S per ajudar a millorar l’entorn de treball: curs d’una durada de 21 hores (15 hores a distància i 6 presencials) Les 5’s són una eina dirigida a la millora de les condicions laborals, tant de l’àrea de treball (sales de professors, aules…) com de les condicions laborals, seguretat i higiene de totes les persones de l’escola. Aquest curs dona les guies bàsiques per a aconseguir una correcta implantació i manteniment de l’ordre i la neteja basant-se en les persones de l’escola, amb l’autoconscienciació d’aquestes.
 • Gestió àgil: curs d’una durada de 6 hores. Actualment en els centres educatius ha augmentat el seu grau de complexitat en la gestió diària dels projectes en els que treballen, amb aquest curs volem ajudar als centres que aprenguin com gestionar de manera més àgil aquests projectes i comissions seguint metodologies basades en “agile management” i que ajuden a fer més fàcil aquest dia a dia, aprofitant millor els recursos dels que disposa el centre educatiu, i assolint els objectius dels projectes i comissions de la manera més eficient possible.
 • Aplicació del model EFQM en els centres educatius: curs de 36 hores de durada (6 jornades de treball de 6 hores presencials cadascuna). El model d’Excel·lència EFQM és un model de referència basat en nou criteris, cinc dels quals són “facilitadors” i quatre són “resultats”. Els criteris “facilitadors” es refereixen a allò que fa l’organització i els “resultats” a allò que aconsegueix com a conseqüència dels facilitadors. L’objectiu de la formació és facilitar als directius els coneixements necessaris per a la realització d’una autoavaluació en els centres, segons el model EFQM.
 • Introducció al model E2cat: curs d’una durada de 9 hores. El model e2cat compleix amb els principis de la qualitat total i, partint dels referents dels principals models d’excel·lència actuals, s’ha adaptat completament al sistema educatiu, al qual vol donar resposta com a eina de contrast i millora. L’aplicació del model consisteix a aplicar les propostes del model contextualitzades d’acord al Projecte de Centre i a realitzar una autoavaluació pel propi personal del centre tenint com a referència el model d’excel·lència. Permet detectar punts forts i àrees de millora per elaborar i/o revisar el pla estratègic, projecte de direcció, pla de millores.
 • L’autoavaluació E2Cat: curs de 10 hores de durada per realitzar en el centre. L’objectiu és fer l’autoavaluació seguint el model e2cat. Les jornades de treball consistiran en fer una explicació del funcionament del model, lliurar les matrius per emplenar el centre. L’equip directiu haurà de fer l’autoavaluació amb les matrius lliurades i en la darrera sessió treballar les conclusions, priorització de les àrees de millora i pla de millora de l’escola.
 • Avaluar per aprendre. L’avaluació formativa com estratègia eficaç de millora: curs d’una durada de 12 hores. L’avaluació formativa permet al professorat fer el seguiment del procés d’ E-A: l’adequació, l’organització dels temps i de les tasques, la capacitat de veure i fer veure les dificultats, de fer front als obstacles per adaptar la seqüència didàctica a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. En aquesta acció formativa s’ofereix un espai de reflexió sobre com dur a terme una avaluació centrada en la millora dels aprenentatges dels alumnes tenint en compte el que diu la recerca educativa

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els centres interessats en implantar un sistema de gestió, consolidar o bé iniciar el camí cap a l’excel·lència poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquells que els siguin més necessaris segons l’estat del sistema de gestió del centre.