Presentació

És fonamental que els directius tinguin unes bones habilitats directives. La manera en què un directiu es comunica (amb la comunitat educativa, l’Administració, etc.), és important, ja que els missatges que es percebran estaran mediatitzats per la persona que els comunica.

Entenem les habilitats directives com les competències socials i personals que un directiu fa servir més en el desenvolupament de les seves funcions. Poden ser moltes, molt generals o molt específiques, tenen límits difícils de definir entre unes i altres, però totes tenen dos elements comuns. Les habilitats directives dependran del propi autoconeixement del directius i de la seva capacitat per comunicar-se. Per tant, tenen molt a veure amb la intel·ligència emocional de la persona, tant la interpersonal com la intrapersonal.

Aquestes habilitats poden ser apreses de forma no planificada, però no hi ha dubte  que es poden millorar molt amb la formació. En aquest programa oferim una sèrie de formacions que permetran als equips directius planificar la formació per millorar les habilitats directives de l’equip.

Destinataris

El recull d’accions del Programa Habilitats Directives és molt interessant per a membres dels equips de titularitat i dels equips directius de les escoles. També és convenient per a coordinadors, caps de departament i en general qualsevol docent que dirigeixi equips de treball com secretaris de comissions, coordinadors de qualitat, etc. També pot ser d’interès per a altres docents que vulguin millorar les seves competències comunicatives.

Objectiu

El Programa Habilitats Directives és un conjunt d’accions que desenvolupen la capacitat del directiu de millorar el seu propi coneixement i la seva forma de comunicar-se. Mitjançant aquests dos elements s’aconsegueix millorar les seves funcions com a directiu en habilitats com l’escolta activa, la capacitat de negociar, de conduir reunions, de parlar en públic, etc. En conjunt suposen una millora substancial de la gestió dels recursos humans de l’escola.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa Habilitats Directives es eminentment pràctica, basada en activitats de simulació i el seu anàlisis posterior mitjançant diferents elements d’observació. Pel treball de les situacions s’utilitzen diferents models que analitzen la relació humana i permeten donar explicacions del fet comunicatiu i de com millorar-lo. Per tant, també és important l’exposició per part del formador, la capacitat per analitzar les situacions creades, la seva figura com a model i les posades en comú amb l’objectiu de facilitar la transferència de les tècniques apreses a la realitat del lloc de treball.

Totes les accions estan dissenyades amb una metodologia formació – acció utilitzant dinàmiques de grups, roleplayings, simulacions, anàlisi i resolució de casos…

És important que si es vol treure tot el profit al Programa Habilitats Directives, a més de fer la formació presencial, es faci després una tasca a l’escola en la qual s’apliquin els recursos i les eines facilitades per fer una avaluació i millorar en la gestió.

Una possibilitat molt interessant de les activitats d’aquest programa és que es treballi per part d’un equip complet d’una escola. És a dir, es tractaria d’analitzar la dinàmica interna d’un equip directiu (per exemple) per tal de millorar la seva capacitat de comunicació, escolta, etc.

Lloc de realització

Tradicionalment aquests tipus de cursos només han tingut un nombre d’inscripcions suficient quan s’han realitzat a Barcelona. Per tant, en principi, el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18, 4t).

Però és possible organitzar accions d’aquest Programa d’habilitats directives en d’altres localitats si el nombre d’alumnes ho justifica.

També és possible sol·licitar la realització de qualsevol d’aquests cursos al vostre centre, sempre que tingueu un mínim de 10 treballadors que participaran al curs. Per sol·licitar un curs o informació, podeu adreçar-vos a formacio@escolacristiana.org

Accions formatives

El Programa Habilitats Directives està format per diferents activitats formatives que permeten als membres dels equips directius adquirir habilitats per millorar la gestió dels recursos humans del centre. Les activitats de formació són:

• Conducció de reunions: curs d’una durada de 15 hores. L’objectiu és aprendre a planificar i dinamitzar les reunions per a què siguin eficaces prenent consciència dels punts forts i àrees de millora a l’hora de gestionar reunions. Cal finalitzar la formació elaborant un pla personal de millora.

Habilitats de comunicació: curs d’una durada de 15 hores. L’objectiu és prendre consciència de la importància d’una correcta gestió emocional per poder desenvolupar les pròpies habilitats de comunicació, i facilitar eines per desenvolupar les habilitats personals i per tenir més control sobre les accions comunicatives.

• Tècniques de coaching: curs d’una durada de 15 hores. L’objectiu és augmentar el lideratge personal i d’equip a través de la metodologia del coaching i conèixer les eines que ofereix el coaching per intervenir en el funcionament de l’equip.

• Seminaris de Xarxes permanents: Es tracten de jornades de treball adreçades als equips de titularitat de les escoles adherides a la FECC en els que es presenten bones pràctiques de centres.

• Parlar en públic: curs d’una durada de 8 hores. Aprendre a parlar en públic en situacions diverses proporcionant una informació útil i adient, expressada de forma adequada i interessant. Analitzar els diferents elements que formen part i poden condicionar el fet de parlar en públic per tal de tenir-los en compte i poder controlar-los.

• Gestió del conflicte i tècniques de negociació: curs d’una durada de 15 hores. Conèixer el propi estil de resolució de conflictes; identificar les causes del conflicte i la seva dinàmica per a la resolució efectiva; conèixer i promoure estratègies interpersonals de resposta/intervenció i entrenar-se en tècniques, habilitats i actituds que contribueixin a la millora de la competència directiva són els objectius d’aquesta acció formativa.

• Lideratge i gestió d’equips: curs d’una durada de 15 hores. Pocs factors influeixen tant en la consecució de resultats i el clima laboral com la forma en què s’exerceix la direcció sobre les persones i els equips de treball. Es treballa reflexionant i construint respostes al voltant de diferents interrogants: Què implica la construcció d’un estil propi de direcció? Com m’autogestiono i quina és la meva influència en els altres? Com aconseguir la participació i el compromís de l’equip? Com donar feedback als nostres col·laboradors?

• Gestió de reunions: curs d’una durada de 8 hores. Una gestió eficaç de les reunions ens permet aconseguir resultats clau per al bon funcionament del centre i els equips, optimitzant temps i recursos, alhora que ens permet exercir un lideratge potenciador de la interdependència de l’equip. En els centres educatius s’hi treballa reflexionant i construint respostes al voltant de diferents interrogants: Hores i hores parlant sense prendre decisions, sense solucionar problemes, quant ens costa? Com podem canviar-ho? Com concretar acords per al seu acompliment? Persones que, en lloc de parlar d’allò que realment interessa al grup convocat, es passen l’estona plantejant la seva problemàtica particular. Què hi podem fer? Per què és tant important per a la direcció i lideratge d’un equip el fet de gestionar eficaçment les reunions?

 

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquells que els siguin més necessaris, interessants, etc.