Presentació

A la FECC concebem la innovació educativa com un procés de reflexió, planificat pel centre i liderat per l’equip directiu, per millorar l’aprenentatge dels alumnes. Per tant, entenem que la innovació educativa no consisteix a copiar, ni a improvisar, ni és només una iniciativa d’un docent ni es pot fer al marge de l’equip directiu.

Tots els experts afirmen que la societat ha canviat en els darrers anys i, en conseqüència, també ho ha de fer l’educació. La qüestió és com respondre a aquest canvi i quin paper ha de jugar l’escola en el nou escenari. La resposta, pensem, no és única i dependrà de les circumstàncies. Per tant, des del nostre punt de vista hi ha diferents maneres de fer innovació educativa i cada escola o grup d’escoles ha de trobar la que s’adapti millor a les seves circumstàncies.

En els darrers anys, diferents línies d’investigació han fet aportacions importants a la pedagogia; entre d’altres, trobem la concepció de l’aprenentatge en termes de competències, el model de les intel·ligències múltiples i els estudis neurològics aplicats a l’aprenentatge: tots plegats han fet aportacions força coincidents que es concreten en un canvi important en les escoles. De manera especial, l’Administració educativa ha apostat des de fa temps per l’aprenentatge competencial: ja no n’hi ha prou que els alumnes sàpiguen: ara cal ser competent, tenir la capacitat de resoldre problemes. Per a això, calen els continguts, és clar, però no només els continguts i segurament apresos d’una altra manera. Això ens qüestiona la manera de fer en les escoles, especialment en l’etapa d’educació secundària, on hi ha força pressió sobre els resultats.

Les escoles busquen la manera d’adquirir personalitat pròpia, un projecte educatiu atractiu per les famílies i que, alhora, les faci diferents d’altres centres. D’altra banda, els resultats educatius dels alumnes (amb moltes diferències entre centres) són millorables; hi ha un sentiment força estès que no obtenim els resultats adequats pels esforços que escoles i el sistema hi aboca. Aquests dues circumstàncies també ens porten a pensar en la innovació educativa.

Tots aquests factors, combinats d’una manera o una altra, han fet que les escoles es preguntin per què fan les coses i per a què i que, per tant, tornin a pensar maneres de fer que comportin millors aprenentatges, en els quals l’alumne sigui el centre. I la resposta està en la innovació, un camí que la majoria de les escoles no ha deixat de fer mai, però que en l’actualitat es presenta com una necessitat ineludible.

Destinataris

Les diferents activitats del Programa d’Innovació Educativa s’adrecen en primer lloc als equips de titularitat, concretament als responsables pedagògics que busquen maneres d’introduir canvis en el model d’ensenyament-aprenentatge dels centres.

També s’adreça, naturalment, als equips directius de les escoles que busquen la manera d’iniciar processos d’innovació sòlids i ben planificats.

Però, en darrera instància, la innovació educativa afecta a tots els equips del centre, ja que l’han de fer els docents; la innovació, o arriba a l’aula, o no és innovació. Per tant, aquesta formació també pot ser d’interès per a docents i coordinadors de les escoles que vulguin aprofundir en els conceptes d’innovació.

Objectiu

El  Programa d’Innovació Educativa és un conjunt d’accions que té com a objectiu ajudar els centres a dissenyar projectes d’innovació sòlids, globals, adaptats al seu context, que comptin amb la participació de la comunitat educativa, sostenibles en el temps i que busquin la millora de l’aprenentatge.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa d’Innovació Educativa depèn del tipus d’acció formativa de què es tracti. Però totes les activitats es basen en un diàleg entre pràctica i teoria, entre allò que és possible i allò que és desitjable, en el qual la participació, l’intercanvi i el treball dels equips és fonamental per dissenyar el propi projecte d’innovació. La innovació educativa ha d’arribar a l’aula i això implica la participació activa dels equips dels docents.

Lloc de realització

Segurament, el lloc ideal per fer la formació de les accions del Programa d’Innovació Educativa és la pròpia escola, en què els equips que treballen en aquell centre es formen conjuntament a partir de les seves circumstàncies. És així com millor es consoliden les experiències. Per tant, és desitjable organitzar accions del programa en escoles si el nombre d’alumnes així ho justifica. També es poden organitzar sessions adreçades només a escoles d’una mateixa titularitat.

D’altra banda, s’ha d’aprofitar l’enriquiment que representa per a cada escola conèixer com es fan les coses en altres centres diferents; el que per a uns és utòpic, per a altres és quotidià. Per tant, en determinades formacions serà bo treballar en equips de diferent procedència.

Accions Formatives

El Programa d’Innovació Educativa està format per diferents activitats formatives, cursos, jornades, etc., que permeten als equips directius dissenyar una formació. Les activitats de formació són:

1. Seguiments de projectes d’innovació educativa en el propi centre (impartit pel SAIP de Blanquerna)

2. Fonamentació del procés d’innovació pedagògica (impartides per EIM consultors)

2.1. El lideratge pedagògic i la cultura de la innovació pedagògica
2.2. Desenvolupament del model pedagògic per a la innovació
2.3. Planificació estratègica de la innovació pedagògica
2.4. Innovació pedagògica en el desenvolupament professional docent
2.5. Comunitats d’aprenentatge professional per a la innovació

3. Models pedagògics que justifiquen la innovació

4. Visites a escoles innovadores

5. Metodologies relacionades amb la innovació educativa. Es tracta d’un conjunt d’accions formatives que tenen l’objectiu de conèixer diferents didàctiques que faciliten el treball per competències.

5.1. Aprenentatge cooperatiu
5.2. Aprenentatge basat en problemes
5.3. Treball per Projecets
5.4. Avaluació per competències.

6. Cursos TIC de noves metodologies i eines, com per exemple, Flippedd classroom, etc.

Quina seria una programació de la formació per a una escola?

Les escoles (o grups d’escoles) poden estar pensant en iniciar un procés de formació que condueixi a un projecte d’innovació educativa en el propi centre. Però, per on començar?

La primera resposta és naturalment, depèn. Quin camí ha fet ja l’escola? Quines experiències porten a terme? Quina pràctica de fer projectes comuns hi ha en el centre? Qualsevol procés començarà per una avaluació del punt de partida, de què tenim, de valorar quins resultats d’aprenentatge estem obtenint ara mateix.

En segon lloc cal pensar en clau estratègica: com és el meu claustre? És millor començar per metodologies (apartat 5) que de seguida arriben a la classe, a maneres de fer que es perceben com a molt pràctiques? O és millor començar per certa base conceptual per pensar per què fem les coses? O bé preferim primer de tot mirar com s’ho fan altres centres (apartat 4).

Sigui com sigui el disseny de la formació per a la innovació educativa, la part més fàcil és fer el curset; la part complicada, si és el cas, és la implementació. Per tant, sigui quina sigui la programació de la formació, cal reservar temps de formació per al seguiment de la implementació (apartats 1 i també 2), de manera que un formador extern pugui supervisar la innovació.

Inscripció i Gestió de la formació

Les activitats de formació s’aniran convocant de forma centralitzada conforme a la planificació feta per la FECC; això permetrà als responsables conèixer el contingut de la formació, el formador, etc. Les escoles que vulguin realitzar aquesta formació en el propi centre hauran de posar-se en contacte amb el servei de gestió de la formació de la FECC.

El procés d’inscripció de cada acció formativa es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.