Presentació

Concebem el màrqueting educatiu com una actitud de diàleg amb els usuaris que permet coneixer les seves necessitats i articular respostes coherents amb les finalitats del centre. Fruit d’aquest diàleg sorgeix una millor satisfacció en el servei prestat per part de l’usuari i de l’escola; i com a conseqüència millora l’admissió d’alumnes, la imatge del centre, etc.

Així entès, el màrqueting educatiu és una part del lideratge, de la direcció i gestió del centre, que engloba el conjunt d’activitats relacionades amb la gestió de la imatge, els processos de difusió de les activitats, de l’oferta educativa, d’anàlisi de l’entorn educatiu, dels processos d’admissió, de les jornades de portes obertes, del manteniment del vincle amb els antics alumnes, etc.

Tradicionalment s’ha prestat poca atenció a aquesta funció de les escoles, les quals s’han limitat a una mínima comunicació del procés d’admissió i de la programació de jornades de portes obertes i atenció a les famílies durant els períodes de preinscripció i matriculació. El marc normatiu associat al concert no ha promogut el desenvolupament d’aquesta activitat.

Però l’entorn és cada cop més complex i cal que l’equip directiu dissenyi estratègies orientades a aquest diàleg amb l’entorn, amb una visió global i de manera coherent i continuada.

Des de la FECC som conscients d’aquestes realitats i volem ajudar a les escoles i institucions a afrontar aquest nou repte. Per això hem elaborat aquest programa juntament amb DEP Institut i altres col·laboradors, i oferim un conjunt d’accions per afrontar aquest escenari.

Destinataris

Les diferents activitats del Programa de Màrqueting Educatiu van adreçades principalment a equips directius, ja que es tracta de funcions estratègiques de la direcció del centre. Però en darrera instància, tots els equips de l’escola han de contribuir a aplicar els plans de màrqueting i alguns d’ells l’elaboraran; per tant, també pot ser d’interès per a altres càrrecs de direcció, coordinació, docents en general i també el PAS.

Objectiu

El  Programa de Màrqueting Educatiu és un conjunt d’accions que tenen per objectiu elaborar plans de màrqueting en diferents aspectes del centre, que siguin coherents  amb el Caràcter propi i Projecte educatiu de l’escola, de manera que es facilitin eines pròpies del màrqueting educatiu que permetin analitzar i millorar tots els processos relacionats amb la difusió de les activitats de l’escola, de l’admissió d’alumnes, la imatge, la difusió mitjançant eines on-line, etc.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa de Màrqueting Educatiu es basa en l’exposició per part del formador, en la realització de treballs en petit grup (de vegades agrupant escoles de la mateixa titularitat), dinàmiques de grup, simulacions, anàlisi i resolució de casos, intercanvi d’experiències, feedback ofert pel formador i participants i plans d’acció per a la millora.

En qualsevol cas, per l’aprofitament del Programa cal que l’escola dediqui un temps a elaborar el seu propi pla de màrqueting i a concretar a la seva realitat els conceptes i exemples treballats en la formació.

Lloc de realització

Tradicionalment aquests tipus de cursos només han tingut un nombre d’inscripcions suficient quan s’han realitzat a Barcelona. Per tant, en principi, el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18m 4t).

Però és possible organitzar accions d’aquest Programa de Màrqueting Educatiu en altres localitats si el nombre d’alumnes ho justifica.

Així mateix, és possible organitzar sessions adreçades només a algunes escoles d’una mateixa titularitat.

Accions formatives

El Programa de Màrqueting Educatiu està format per diferents activitats formatives, cursos, tallers, etc. que permeten als equips de l’escola dissenyar un pla de màrqueting que abasti les diferents àrees. Les activitats de formació són:

• Jornada de màrqueting: es tracta d’una jornada de treball d’un dia de durada on en format de conferència plenària per part de grans experts en el tema, es desenvolupen conceptes del màrqueting, experiències, tendències, nous elements, etc. És un moment per captar l’estat de la qüestió, veure el que fan altres centres, establir contactes amb formadors, etc.

• Curs de Màrqueting estratègic: curs de 20 hores de durada on es treballen els principis del màrqueting des de l’inici i s’arriba fins a un model de pla de màrqueting, en què es pot observar com una escola ha plasmat les diferents eines. Té un caràcter general, amb una visió global i més estratègica del màrqueting, tot i que s’arriba al pla de màrqueting.

• Introducció al màrqueting i captació d’alumnes: curs de 15 hores de durada on es treballen alguns principis del màrqueting i s’aprofundeix en els aspectes més operatius del procés d’admissió. També es dedica un temps a treballar les eines on-line i alguns elements del pla de màrqueting.  

• Imatge i comunicació a l’escola: curs de 15 hores de durada on es treballen breument els conceptes bàsics de la comunicació aplicats al centre escolar per analitzar què necessita comunicar l’escola, com ho fa i la manera de millorar-ho. Quan una escola comunica, transmet una determinada imatge, que pot estar més o menys allunyada de la que l’escola vol. Al treball per donar coherència a la imatge que emet l’escola i acostar-la a la que vol donar, l’anomenem pla de comunicació i en aquest curs s’oferiran elements per realitzar-lo.

• Observem i analitzem realitats educatives significatives: curs de 15 hores de durada on s’analitza, entre altres coses, en què consisteix la qualitat d’una escola i quins elements es poden observar en una visita. Per això es visiten tres escoles molt diferents.

• Fer màrqueting on line: curs de 15 hores de durada on es treballen les eines on-line que permeten fer-se visible adequadament a la xarxa, treballar la imatge del centre, atraure interès, etc. Al final es donaran elements per l’elaboració d’un pla de màrqueting on-line.

• Elaboració d’un pla de comunicació externa: curs de 15 hores de durada en el que a partir dels continguts treballats en les formacions anteriors es donaran les guies per elaborar un pla i fer el seguiment de les accions definides.

• Jornades de portes obertes i sessions informatives: seminari breu de 5 hores de durada en la que s’analitza l’activitat de la Jornada de portes obertes com un dels elements claus del procés d’admissió d’alumnes que permet comunicar una imatge, diferenciar-se d’altres escoles, etc.

• Imatge visual corporativa i publicitat: seminari breu de 5 hores de durada en la que s’aprofundeix en la comunicació de l’escola, en la seva imatge, marca, etc.

• Atenció a les famílies de l’escola: seminari breu de 5 hores de durada en la que es treballa l’element més decisiu del procés d’admissió, que és l’atenció a les famílies.

• Com ser un centre educatiu obert a la comunitat?: seminari breu de 5 hores de durada en la que es treballa la importància de les relacions públiques d’una escola i les tècniques per a la seva gestió.

• Com gestionar una campanya de publicitat en xarxes: seminari breu de 5 hores de durada. Facilitar les eines bàsiques per tal de gestionar una campanya de publicitat a partir de l’avaluació de les diferents xarxes socials existents. Dissenyar els continguts, planificar la campanya, gestionar el pressupost i avaluar els resultats són elements clau per tenir èxit en l’ús de la publicitat online.

• Comunicació a través dels espais. Quan les parets també parlen: seminari breu de 5 hores de durada. Una revisió de l’impacte dels diferents espais d’una escola en el procés de captació i comunicació amb les famílies i de les accions que cal fer per tal d’optimitzar-ne el potencial comunicatiu. Tot i que els estudis evidencien que les instal·lacions no són un element determinant en la presa de decisions, sí que poden consolidar la valoració de la família. L’escola és en si mateix un agent comunicador del qual cal treure partit: les façanes com a “cara” de l’escola a l’exterior; la recepció com a primera impressió i espai d’acollida o els passadissos com a altaveus del projecte educatiu del centre.

• Creació de recursos audiovisuals per a la comunicació: seminari breu de 5 hores de durada que té l’objectiu de revisar aquelles qüestions que cal tenir en compte en l’elaboració d’elements comunicatius de caràcter audiovisual. Què cal tenir en compte per triar el contingut d’una fotografia o d’un vídeo? Cal externalitzar? És necessari disposar d’un banc d’imatges?

• Patrocini i mecenatge: seminari breu de 5 hores de durada. Posar en valor el patrocini i mecenatge no només com una potencial via de captació de fons, sinó també com un instrument de comunicació de l’escola, com un recurs que consolida la imatge i posicionament del centre tant pel què fa a les famílies que ja formen part de la pròpia comunitat educativa com d’aquelles que estan cercant escola.

 

Hi ha altres activitats formatives de la FECC que no formen part directament del màrqueting però que poden ajudar a desenvolupar-lo.

•  Microtallers de 2,5 hores de durada molt pràctics i breus per ajudar a les escoles i AMPAs a fer la difusió i comunicació de les activitats i serveis que realitzen.

▸Com sortir als mitjans: Taller bàsic de comunicació per l’Escola o AMPA
▸Perquè cal estar a les xarxes socials, des de l’AMPA o Escola
▸Infografies per difondre a xarxes socials i com eina de treball
▸Facebook per a novells
▸Utilitza Facebook com un professional
▸Twitter per a novells
▸Utilitza twitter com un professional

 

 

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquells que els siguin més necessaris, interessants, etc.