Presentació

El coneixement i el domini de les llengües estrangeres com a mínim com un usuari, és, des de fa ja molts anys, un objectiu important per a les nostres escoles, i, en general, podríem dir, que en aquest camp hi ha espai per la millora. Des de l’any 2006, el projecte Escola Multilingüe de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya ofereix ajuda als centres educatius en l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, que esdevingui una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

Promovem la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant el Programa Multilingüe. Sabem per experiència que, quan una escola vol millorar l’aprenentatge de la llengua estrangera, cal fer moltes activitats en aquesta llengua: és per això que moltes escoles han implantat experiències com l’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera, o CLIL, Content and Language Integrated Learning, en llengua anglesa), activitats extraescolars en llengua estrangera, els auxiliars de conversa o els intercanvis, que són activitats sòlidament implantades en molts centres.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garantirà a través de la seva Certificació Escola Multilingüe que les escoles disposen d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

Per poder assolir aquests objectius la Fundació Escola Cristiana de Catalunya establirà acords i convenis de col·laboració amb entitats, associacions i empreses per dur a terme diferents accions i iniciatives dins aquest Programa Multilingüe.

Destinataris

Mestres i professorat de llengües estrangeres i de qualsevol matèria, coordinadors, caps d’estudi, responsables de nivell i directors interessats en la promoció de les iniciatives multilingües a les escoles.

Objectiu

El Programa Multilingüe és un conjunt d’accions i iniciatives que tenen com objectius:

  • Augmentar el nivell d’anglès del professorat de les escoles (organitzant cursos presencials i a distància i facilitant-ne l’organització a les escoles).
  • Millorar l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres (organitzant cursos de metodologia).
  • Augmentar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres (amb tota mena d’iniciatives puntuals i transversals i amb la impartició d’assignatures en anglès totalment o parcialment).
  • Certificar el nivell d’anglès de la comunitat educativa (a través de certificacions externes objectives i prestigioses).

Lloc de realització

Alguns d’aquests cursos s’oferiran en obert i el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18, 4t), si bé és possible organitzar accions d’aquest PROGRAMA MULTILINGÜE en d’altres localitats si el nombre d’alumnes ho justifica.

També és possible sol·licitar la realització de qualsevol d’aquests cursos al vostre centre. Per sol·licitar un curs o informació, podeu adreçar-vos a jandreu@escolacristiana.org

Accions formatives

El Programa Multilingüe està format per diferents activitats formatives, cursos, tallers, jornades que permeten als equips de l’escola dissenyar un projecte multilingüe propi del centre. Les activitats de formació són:

• Anglès a Educació Infantil: curs d’una durada de 15 hores. Aquest curs és un recull d’activitats, tant noves com d’altres ja existents adaptades a les necessitats de cada mestra/e, que funcionen en contextos d’ensenyament-aprenentatge poc favorables: alumnes poc exposats a la llengua anglesa i que es troben en una situació en la qual la barrera lingüística és molt gran i per tant hi ha poc domini de l’anglès…

AICLE – CLIL: curs d’una durada de 30 hores. Els Cursos d’AICLE aplicat a l’Educació Primària i aplicat a l’Educació Secundària Obligatòria estan pensats per a escoles que vulguin començar a impartir matèries en anglès a Primària o a Secundària. L’objectiu és facilitar idees i propostes concretes realitzables per aplicar a les classes de manera immediata, així com eines per a començar a crear recursos, activitats, unitats i propostes d’implantació de la metodologia al centre. Durada: 30 hores..

• TET (Total English for Teachers): curs online de 108 hores. Cursos d’anglès online, adreçats especialment a docents de totes les etapes, per augmentar la seva competència en llengua estrangera tot i que no hagin de ser especialistes en ella. Aquests cursos que segueixen centenars de docents, son semestrals i comencen en el mes de setembre i febrer. Són presentat en una sessió adreçada a persones interessades a conèixer com funciona el curs online d’anglès Total English for Teachers (TET). Curs online organitzat per Cambridge University Press i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya que permet que tots els docents puguin millorar el nivell d’anglès, sigui quin sigui el seu punt de partida i visquin on visquin, amb possibilitats de superar els diversos exàmens de certificació de nivell de Cambridge English Language Assesment.

 

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquelles que els siguin més necessàries o interessants en coherència amb el seu Projecte Educatiu.