Presentació

En el context de la societat xarxa, les tecnologies són presents en gairebé tots els aspectes de la nostra vida. Per aquest fet, hem d’acceptar-les dins les escoles com un aliat que ens pot servir de motor per a la innovació, així com un recurs necessari per acompanyar al nostre alumnat en el desenvolupament global de les seves competències.

Aquest programa presentarà eines i recursos, així com estratègies metodològiques que ens ajudaran a la integració curricular i innovadora de les tecnologies educatives.

Destinataris

Les diferents activitats del Programa TIC van adreçades a professorat de tots els nivells, membres o no de les comissions TIC/TAC de les escoles, que vulguin aprofundir en les possibilitats de les tecnologies en el context d’aula.

També pot ser d’interès per a coordinadors i directius de les escoles que vulguin implicar el professorat de la seva escola en projectes d’innovació en TIC.

Objectiu

El  Programa TIC engloba un conjunt d’accions que tenen per objectiu acompanyar els docents en l’empoderament de les tecnologies educatives, aconseguint un ús innovador i  facilitador en l’assoliment dels objectius educatius programats, que fomenti l’aparició de metodologies actives que ajudin l’alumnat a desenvolupar les seves competències, aprenent a aprendre en el context d’un món digital.

La innovació és un fet d’escola, i no només d’aula, és per això que és necessari que cada centre dissenyi les estratègies necessàries com tal que el coneixement adquirit en la realització de les formacions realitzades esdevingui en accions conjuntes de centre.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa TIC es basa en un aprenentatge actiu, en el qual, els participants, a partir dels temes i les experiències, han de crear i dissenyar els seus propis projectes, adequats a les necessitats reals de les pròpies aules.

Lloc de realització

El Programa TIC,  essent coherent amb les possibilitats d’aprenentatge que atorguen les tecnologies a l’aula, combinarà formacions de més curta i de més llarga durada, així com de caràcter presencial i semipresencial. Les sessions presencials, en la seva àmplia majoria, seran realitzades a la seu de la FECC (C. dels Àngels 18, Barcelona).

Accions Formatives

El Programa de Tecnologies Educatives està format per diferents activitats formatives que permeten als equips de l’escola dissenyar una formació per millorar les competències digitals dels seus mestres i  professors. Les activitats de formació estan estructurades en els següents eixos:

• Comunicació i publicació, en el qual trobem formació referida a:

▸Xarxes socials. La presència a les xarxes socials està esdevenint imprescindible com a mitjà de comunicació i interacció social de les entitats. Per reforçar la dimensió pràctica d’aquest àmbit de la comunicació, la FECC ofereix diferents propostes formatives, a nivell inicial i avançat, centrats en eines com Twitter, Facebook i Instagram.

▸Creació de material audiovisual. Per tal d’afavorir la creació de material propi per part del professorat o de l’escola, així com per trametre aquest coneixement a l’alumnat, s’ofereixen tallers per a aprendre a crear materials audioviosual, com poden ser vídeos o infografies.

▸Web 2.0. Donat el seu potencial per la creació senzilla i eficaç de contingut multimedia es considera interessant que els mestres es mostrin competents en el seu ús.

• Eines i recursos. Entre d’altres es treballen els següents aspectes:

▸Impressió i modelització 3D. Formació dissenyada perquè els participants coneguin les potencialitats i limitacions de la tecnologia d’impressió i modelització 3D, el funcionament dels principals tipus d’impressores i programes de modelització i aplicacions educatives de la tecnologia d’impressió i modelització 3D adaptades a necessitats docents concretes.

▸Entorn Google. L’ús d’eines Google a les aules comença a ser comú en algunes escoles. La seva gran acceptació per part dels docents s’ha donat, entre d’altres, per les possibilitats que aporta per al foment treball col·laboratiu entre l’alumnat.

▸Dispositius mòbils. El nombre creixent de dispositius mòbils a la nostra societat, unit a l’evolució sense precedents dels serveis que ofereixen, han obert la porta al seu ús educatiu. Gràcies a la seva portabilitat, flexibilitat i interfícies intuïtives, els dispositius mòbils són especialment atractius i d’un gran potencial didàctic per implementar a l’aula. Una manera d’ajudar a assolir objectius i competències als nostres alumnes consisteix en incorporar al seu entorn d’aprenentatge dispositius amb els que ells ja estan familiaritzats des d’edats ben primerenques.

• Tendències emergents, on es treballen recursos que són tendència apostant per l’ús metodològic dels mateixos. Alguns exemples podrien ser:

▸Programació amb Scratch. Scratch és un entorn de programació creat pel Lifelong Kindergarten Group del Massachussets Institute of Technology (MIT). Seguint l’estela del construccionisme del LOGO de Seymour Papert, Scratch permet que nens i nens puguin crear els seus jocs, animacions i obres d’art interactives.

▸Realitat Augmentada. Les tecnologies de Realitat Augmentada i Virtual estan revolucionant les experiències educatives a les aules, aportant oportunitats per a la formació amb noves tècniques de visualització de continguts.

▸Robòtica. Partint dels objectius de conèixer metodologies de treball amb robots educatius que permetin a l’alumnat assolir competències bàsiques, comunicatives, d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa, proposem accions formatives adreçades a diferents nivells, des d’Infantil a Secundària.

• Metodologies actives i TIC, on es presenten estratègies pedagògiques per a fomentar la motivació i el protagonisme de l’alumnat. Algunes de les metodologies tractades són les següents:

▸Flipped Classroom. La presència de les TIC a l’educació és cada vegada més inqüestionable i, en aquest context, redissenyar els espais i formats d’aprenentatge és vital. Proposem formació per oferir algunes pautes bàsiques pel Flipped Classroom (Flipped Learning, Aprenentatge Capgirat) i la pràctica amb eines TIC interessants per a implementar aquests plantejaments dins l’aula.

▸Gamificació. La capacitat d’aprenentatge es veu incrementada quan ens agrada allò que estem aprenent. Partint d’aquesta premissa, es proposa formar-se en estratègies per, amb ajuda de les TIC, implementar continguts a l’aula de manera gamificada.

▸Desenvolupament de les competències digitals i docents de l’alumnat. En aquesta formació s’analitza la normativa i recomanacions fetes des de l’Administració Educativa en aquestes dues vessants, alhora que es presenten experiències d’aula afavorides de l’assoliment d’aquestes competències.

• La seguretat al món digital. Proposta formativa en la qual es treballen aspectes entorn la seguretat per joves i adolescents en un context digital, tractant conceptes claus com el tipus de publicacions a realitzar, els codis de comunicació, la identitat digital o la detecció i protocol davant d’addicions.

A més, existeixen dues propostes anuals en les quals es tracten de manera transversals els eixos presentats anteriorment.

• Jornada TIC. Jornada anual entesa com a espai d’intercanvi i coneixement i que inclou xerrades, tallers i presentacions d’experiències d’escola i que cada any versa sobre una temàtica diferents.

• Premi TIC. En aquest premi es presenten experiències TIC innovadores d’escoles i professors de de la FECC. Les més destacades són premiades alhora que, en el marc de la Jornada TIC, són explicades davant la comunitat educativa amb l’objectiu que aquestes bones pràctiques puguin ser extrapolades a d’altres realitats.

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció de cada acció formativa es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquelles que els siguin més necessàries o interessants en coherència amb el seu Projecte Educatiu.