Presentació

Quan preguntem a les famílies per quina raó han escollit una escola del col·lectiu de la FECC tot sovint en lloc destacat responen que per raó de la tutoria que s’hi fa l’escola; segons sembla, les escoles de la FECC tenen uns tutors que són capaços d’estar a prop dels alumnes, de fer un seguiment acurat de la seva evolució i de treure el millor de cada persona gràcies a l’acció tutorial. Aquesta capacitat humana i professional es pot desenvolupar mitjançant la formació específica dels tutors, especialment en els casos en que aquests no l’han tinguda en la seva formació inicial.

Entenem la tutoria com una tasca d’equip de tots els docents d’una escola que comparteixen uns criteris comuns a, una manera de fer en la tutoria que dona a l’acció tutorial continuïtat al llarg de l’escolarització de l’alumne i coherència en sí mateixa i amb els documents de identitat del centre.

Destinataris

Les diferents activitats del Programa de Tutoria Escolar van adreçades naturalment als tutors, especialment els que encara no han assumit aquestes responsabilitats o ho han fet recentment, de les diverses etapes educatives, educació infantil, primària i secundària inclosos els docents dels cicles formatius que tot sovint tenen poques oportunitats per formar-se i fer activitats de tutoria.

També pot ser d’interès per a coordinadors i directius de les escoles que vulguin conèixer alguns aspectes de la tutoria per treballar-los en el centre o per establir pautes comunes d’actuació.

Objectiu

El  Programa de Tutoria Escolar és un conjunt d’accions que tenen per objectiu perfeccionar l’acció tutorial que es fa en el centre, tant per la millora de les competències personals de cada un dels tutors com per la capacitat de fer-ho de manera coherent i continuada per part dels diferents equips de l’escola. La millor manera d’aconseguir aquesta tasca coordinada és mitjançant l’elaboració o revisió del Pla d’acció tutorial en el qual s’estableixen o revisen objectius, enfocaments, maneres de fer, continguts, etc.

Metodologia

La metodologia emprada en el Programa de Tutoria Escolar es basa en l’exposició per part del formador, en la reflexió sobre la pròpia feina de tutoria, en la lectura de textos de professionals i de tutors amb experiència, en la reflexió personal i en el debat amb altres tutors. L’acció tutorial en conjunt si es bona es construeix en els equips i en les escoles quan, de manera deliberada pensem en la pròpia pràctica i avancen conjuntament com a equip. Aquesta és la base de la millora.

Per tant, si es vol treure’n tot el profit al Programa de Tutoria Escolar, cal pensar que a més de fer el curset, cal fer després una tasca a l’escola en la qual un equip impulsor revisa, elabora i proposa objectius, enfocaments, maneres de fer, etc.

Lloc de realització

Segurament, el lloc ideal per fer la formació de les accions del Programa de Tutoria Escolar és la pròpia escola, en la que els equips que treballen en aquell centre, es formen conjuntament a partir de les seves circumstàncies. És així com millor es consoliden

Ara bé, en cas de la formació de nous tutors, aquesta formació no es pot fer en el propi centre doncs poques vegades el nombre de tutors nous justifica l’organització d’un curs en la pròpia escola.

D’altra banda, s’ha d’aprofitar l’enriquiment que representa per a cada escola conèixer com es fan les coses en altres escoles diferents

Per tant, en principi, el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18m 4t).

Però és possible organitzar accions del Programa de Tutoria Escolar en escoles si el nombre d’alumnes així ho justifica. Així mateix, és possible organitzar sessions adreçades només a algunes escoles d’una mateixa titularitat.

Accions formatives

El Programa de Tutoria Escolar està format per diferents activitats formatives, cursos, jornades, etc. que permeten als equips de l’escola dissenyar una formació per millorar les competències dels seus tutors. Les activitats de formació són:

• El nen a la tutoria: curs d’una durada de 11,5 hores (un dia sencer i el matí del segon dia) en que es parla de com és avui el nen d’educació infantil i primària, adonant-se de constants i diferències respecte dels alumnes de fa alguns anys; mirar el nen des de diferents punts de vista, amb l’ajuda d’un expert, compartint la reflexió amb altres tutors és un bon exercici d’actualització.

• L’adolescent i el jove a la tutoria: curs d’una durada de 11,5 hores (un dia sencer i el matí del segon dia) en que es parla de com és l’adolescent i el jove avui, del final de l’educació primària i de tota l’educació secundària, adonant-se de constants i diferències respecte dels alumnes de fa alguns anys; mirar l’adolescent i el jove des de diferents punts de vista, amb l’ajuda d’un expert, compartint la reflexió amb altres tutors és un bon exercici d’actualització.

• La tutoria en grup: curs d’una durada de 11,5 hores (un dia sencer i el matí del segon dia) en que es treballa de manera molt pràctica una selecció d’activitats de consolidació i coneixement del grup dels alumnes de tutoria. Aquest tipus d’activitats són molt engrescadores; en aquest curs es tracta d’anar més enllà d’activitats divertides pensant en per a què serveixen, quina mena d’informació tenim, com se senten els alumnes en elles, construir una bona seqüència d’activitats, etc.

• L’entrevista de tutoria: curs d’una durada de 11,5 hores (un dia sencer i el matí del segon dia) on es treballa la tècnica de l’entrevista individual amb pares. L’entrevista és segurament una de les activitats més importants de la tutoria, on es juga la capacitat del tutor per treballar conjuntament amb la família per treure lo millor de cada alumne. Però l’entrevista també és una tècnica que es pot estudiar i millorar. A l’hora, es pot treballar un estil d’escola a l’hora de fer aquesta activitat.

• La tutoria i les reunions col·lectives de pares: curs d’una durada de 11,5 hores (un dia sencer i el matí del segon dia) on es treballa la tècnica de la reunió col·lectiva de pares. La reunió col·lectiva tot sovint és la primera imatge que els pares tenen del tutor; en ella aquest transmet la seva professionalitat i manera de fer. Però la reunió col·lectiva és una tècnica que es pot estudiar i millorar. A l’hora, es pot treballar un estil d’escola a l’hora de fer aquesta activitat.

• Habilitats socials del tutor i la relació amb l’equip docent: curs d’una durada de 11,5 hores (un dia sencer i el matí del segon dia) on es treballen les habilitats socials dels tutors que faciliten el treball en equip. Tal i com nosaltres ho entenem, la tutoria és una funció d’equip; així doncs, és necessari que les relacions personals dins de l’equip docent siguin prou adultes i professionals com per que aquesta feina es faci bé.

• El Pla d’acció tutorial: curs d’una durada de 8 hores (quatre trobades de 2 hores cada una) on uns docents de cada escola es troben per rebre orientacions del contingut del Pla d’acció tutorial (PAT) i desprès a l’escola, posen en marxa processos per elaborar-ne un contingut adaptat a cada circumstància, compartint la feina feta entre els assistents i amb la supervisió del formador.

• La tutoria i l’educació afectiva i sexual: curs de 7 hores de durada (en 1 dia) on es treballa una manera d’enfocar aquest bloc de continguts que és habitual en la tutoria. L’escola cristiana ha de treballar aquests continguts, però la manera d’abordar-ho, coherent amb la identitat del centre, indica una manera d’entendre les relacions humanes, lligant afectivitat i sexualitat.

• La tutoria i la dimensió transcendent, religiosa i cristiana: curs de 7 hores de durada (en 1 dia) on es treballa maneres en les que tutoria pot contribuir a educar en aquesta dimensió, tan pròpia de les escoles cristianes. Aquest curs s’enfoca entenent que les persones tenen una dimensió transcendent, que en alguns alumnes pot tenir una resposta religiosa i cristiana; el tutor, doncs, ha d’avançar en aquest procés d’interioritat.

• La tutoria i les eines 2.0: curs de 7 hores de durada (en 1 dia) on es treballen algunes eines pròpies dels nens i adolescents que permeten per una part estar al dia de les seves aplicacions de comunicació i a l’hora entendre com d’importants són aquestes eines en la seva relació. És un curs pensat per a tutors amb poc domini d’aquests estris.

• Jornada d’orientació acadèmica i professional: es tracta d’una jornada en la qual es dona informació de com fer la tasca d’orientació dels alumnes que finalitzen els seus estudis obligatoris i postobligatoris. És un bon moment per assabentar-se de les novetats per al següent curs. Té una durada d’un matí llarg, en modalitat de conferència multitudinària.

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció de cada acció formativa es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquelles que els siguin més necessàries o interessants en coherència amb el seu Projecte Educatiu.