PROTECCIÓ DE DADES

En  compliment del que estableix el RGPD, se l’informa que la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades personals incloses en el present formulari serà l’administrativa, per tal de donar curs a la seva sol·licitud i es tractaran pels serveis administratius de la nostra entitat i els serveis connexos interns que puguin veure’s implicats arrel de la sol·licitud.

En  compliment del que estableix el RGPD, se l’informa que la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades personals incloses en el present formulari serà l’administrativa, per tal de donar curs a la seva sol·licitud i es tractaran pels serveis administratius de la nostra entitat i els serveis connexos interns que puguin veure’s implicats arrel de la sol·licitud.

Les dades proporcionades, especialment la present sol·licitud, seran conservades prenent en consideració els terminis de prescripcions de les infraccions molt greus tipificades en la normativa de protecció de dades i, atenint-nos a les màximes garanties.

El centre és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat  i d’oposició de les seves dades, haurà de dirigir-se per escrit a fecc@escolacristiana.org o bé, a la direcció situada a c/ dels Àngels nº 18, 6ª Barcelona (08001), adjuntant document acreditatiu.

Així mateix, se l’informa del seu dret a retirar el consentiment prestat amb la signatura del present document en qualsevol moment, sense que aquest afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.