QÜESTIONARI DE QUALITAT 2022 DP. GESTIÓ LABORAL

SI DESCONEIX ALGUN SERVEI, DEIXI'L SENSE RESPOSTA. GRÀCIES. Les valoracions van de: 1– Deficient a 4-Excel.lent

1.- L’atenció i el tracte rebut diàriament per part del personal de gestió laboral són adients. Valori:

Rapidesa:
Amabilitat, correcció i voluntat de servei:
Satisfacció en la resolució de dubtes o la informació rebuda:
Valoració global del servei d’atenció del servei de gestió laboral

2.- L’entrega de la documentació de gestió laboral es fa en temps i forma (nòmina, seguretat social, models 111 i 190, contractes, liquidacions.....)

2.- L’entrega de la documentació de gestió laboral es fa en temps i forma (nòmina, seguretat social, models 111 i 190, contractes, liquidacions.....)
Considera que s’hauria de millorar alguna entrega?

3.- Les consultes diàries de gestió laboral son solventades de forma resolutiva i en un temps adient.

Sense títol

4.- Els serveis que ofereix el Departament de Gestió Laboral inclou tots els serveis laborals que necessita la meva escola.

Sense títol

5.- Com valora el fet que el Departament de Gestió Laboral ofereixi la presentació de jubilacions en representació de les persones treballadores?

Sense títol

6.- L’eina de comunicació amb la persona consultora del Departament de Gestió Laboral és adient i efectiva.

Sense títol

7.- Valoraria positivament que el CESEC faciliti un espai (respositori de documents online) perquè pugui accedir en qualsevol moment a documentació referent a la seva escola? Nòmines, resums, models de cotització, 111 i 190....

Sense títol

8.- La gestió de les incidències del sistema de pagament delegat concert educatiu a través del GConcert, per part de l’equip de gestió laboral és positiva:

Sense títol

9.- Com valora que el departament de gestió laboral faci el contacte directe amb els serveis centrals del sistema de pagament delegat?

Sense títol

10.- L’eina facilitada pel CESEC per l’inici de curs escolar és efectiva per comunicar totes les modificacions del personal al sistema de pagament delegat (quadre excel planificació curs 20XX/20XX)

Sense títol

QÜESTIONARI DE QUALITAT 2022 DP. GESTIÓ LABORAL

SI DESCONEIX ALGUN SERVEI, DEIXI'L SENSE RESPOSTA. GRÀCIES. Les valoracions van de: 1– Deficient a 4-Excel.lent

1.- L’atenció i el tracte rebut diàriament per part del personal de gestió laboral són adients. Valori:

Rapidesa:
Amabilitat, correcció i voluntat de servei:
Satisfacció en la resolució de dubtes o la informació rebuda:
Valoració global del servei d’atenció del servei de gestió laboral

2.- L’entrega de la documentació de gestió laboral es fa en temps i forma (nòmina, seguretat social, models 111 i 190, contractes, liquidacions.....)

2.- L’entrega de la documentació de gestió laboral es fa en temps i forma (nòmina, seguretat social, models 111 i 190, contractes, liquidacions.....)
Considera que s’hauria de millorar alguna entrega?

3.- Les consultes diàries de gestió laboral son solventades de forma resolutiva i en un temps adient.

Sense títol

4.- Els serveis que ofereix el Departament de Gestió Laboral inclou tots els serveis laborals que necessita la meva escola.

Sense títol

5.- Com valora el fet que el Departament de Gestió Laboral ofereixi la presentació de jubilacions en representació de les persones treballadores?

Sense títol

6.- L’eina de comunicació amb la persona consultora del Departament de Gestió Laboral és adient i efectiva.

Sense títol

7.- Valoraria positivament que el CESEC faciliti un espai (respositori de documents online) perquè pugui accedir en qualsevol moment a documentació referent a la seva escola? Nòmines, resums, models de cotització, 111 i 190....

Sense títol

8.- La gestió de les incidències del sistema de pagament delegat concert educatiu a través del GConcert, per part de l’equip de gestió laboral és positiva:

Sense títol

9.- Com valora que el departament de gestió laboral faci el contacte directe amb els serveis centrals del sistema de pagament delegat?

Sense títol

10.- L’eina facilitada pel CESEC per l’inici de curs escolar és efectiva per comunicar totes les modificacions del personal al sistema de pagament delegat (quadre excel planificació curs 20XX/20XX)

Sense títol