S’audita el compliment de la Norma ISO 9001:2015 en el sistema de gestió del centre.

 

h2792_aObjectiu de l’auditoria:
Desenvolupar un procés sistemàtic per obtenir i avaluar de manera objectiva les evidències del funcionament del sistema, la fi dels quals consisteix a determinar el grau de correspondència entre el contingut informatiu i la realitat, així com d’establir si aquests informes s’han elaborat tenint en compte la metodologia establerta.

La tasca de l’auditor ha d’esdevenir una eina de control i supervisió que contribueixi al descobriment de falles en les estructures o vulnerabilitats existents en l’organització que permetin, com a objectiu primer i fonamental, millorar en l’activitat de l’organització.

L’auditor realitzarà un seguit de Tasques abans, durant i després de l’auditoria

La durada total de l’auditoria estarà condicionada per la grandària del centre mesurada a través del nombre de personal en plantilla.

Fins a 45 persones, serà de 8 hores (1 jornada).
De 46 a 85 persones, serà de 12 hores (1 jornada i mitja).
De 86 a 125 persones, serà de 16 hores (2 jornades).
Per a més de 125 persones de plantilla es determinarà el temps necessari per a fer l’auditoria.

L’auditoria també inclou el temps necessari per a realitzar l’auditoria documental prèvia i l’informe final.

La sessió podrà ser continuada de matí i tarda amb aturada per dinar, o bé, en dues sessions de matí o de tarda.

Com a servei complementari, s’ofereix l’opció per part de l’auditor de fer la validació i el seguiment del Pla d’accions correctives i preventives que s’hagi elaborat a partir de les desviacions, accions de millora i/o no conformitats presents a l’Informe d’auditoria.

En el cas de contractar aquest servei complementari, s’haurà de trametre a l’auditor el Pla d’accions correctives i preventives en el termini màxim d’un mes des de la data de realització de l’auditoria interna, i serà revisat en una sessió de tres hores a concertar entre l’auditor i el responsable /coordinador de qualitat o l’equip directiu, segons escaigui.

Preu a consultar en funció del servei i nombre de personal del centre.

 

Tornar