FECC_quadrat colors

L’oferta formativa de la FECC està organitzada tant per PROGRAMES, on es tracten grans àrees temàtiques en les que s’han agrupat diferents àmbits, i com per ITINERARIS, destinats a diferents rols o perfils de treball de les escoles.

A continuació presentem els PROGRAMES amb els que s’han agrupat les diferents accions formatives que oferim des de la FECC.

Gestió i organització de centres

Recull les accions formatives adreçades a facilitar eines i instruments operatius que permetin l’organització i la gestió del centre en diferents àmbits a fi d’assolir els objectius definits al projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’Administració educativa.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar coneixements per a què els directius i administradors siguin competents en les seves funcions i actualitzin els seu coneixements. Tenir una àmplia visió de la normativa educativa que afecta als centres, supervisar la gestió laboral del centre educatius, atendre les diferents obligacions de l’escola amb l’administració corresponent segons el tràmit, assumir i dirigir la gestió econòmica i financera del centre, i prendre consciència sobre la importància de la comunicació i atenció de qualitat.

Dins d’aquest programa trobem accions formatives de l’àmbit de màrqueting educatiu, habilitats directives, gestió i millora contínua, avaluació i planificació de centre, administració i gestió escolar.

Intervenció a l’aula

Recull les accions formatives adreçades als docents per facilitar eines i recursos per millorar l’aplicació de metodologies didàctiques.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar als docents a dissenyar projectes sòlids, globals, adaptats al seu context i sostenibles en el temps per a la millora de l’aprenentatge.

En aquest programa es recullen totes aquelles accions formatives adreçades a facilitar metodologies, eines i recursos tecnològics i multilingües per a la integració curricular, i a promoure el lideratge pedagògic dins l’aula.

Acompanyament i orientació a l’alumne

Programa format pel conjunt d’accions formatives que tenen per objectiu perfeccionar l’acció tutorial que es fa al centre, tant per la millora de les competències personals de cada tutor com per l’acompanyament que requereix l’alumnat.

El programa recull accions per engegar processos d’avenç cap a la inclusió en àmbits molt diferents del centre i aprofundir en el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Al programa s’inclouen les accions formatives adreçades al procés de tutoria dels centres, temes relacionats amb la inclusió i la neurociència.

Identitat i missió

En aquest programa es recullen el conjunt d’accions formatives que acrediten la Competència en Pastoral Educativa, una formació contínua i necessària, no tan sols per a persones destinades a liderar el projecte evangelitzador dels centres, sinó per a qualsevol docent d’una escola cristiana.

La Pastoral Educativa l’entenem com un compromís i acció de tota la comunitat educativa. És un element de transformació de la realitat sociocultural de l’entorn i per tant ha de ser l’element transversal d’identitat cristiana en totes les activitats educatives del centre.

La relació dels centres escolars amb altres entitats i recursos es poden aprofitar en clau de col·laboració i benefici mutu. Obrir l’escola a l’entorn amb l’objectiu de convertir-se en un recurs de la comunitat és l’objectiu de l’àmbit socioeducatiu.

El recull d’accions formatives d’aquest programa va adreçat als docents amb l’objectiu de facilitar recursos i materials per treballar als centres i participar com agents de la comunitat.

Creixement personal

Un punt clau en les habilitats personals és l’autoconeixement i la capacitat per comunicar-se, i la intel·ligència emocional hi juga un paper important, tant la interpersonal com la intrapersonal.

En aquest programa es recullen totes les accions formatives que tenen com a objectiu millorar les habilitats personals, amb la finalitat d’obtenir una millora substancial en la gestió personal al servei de l’escola.

Les temàtiques són molt diverses, i van des del foment de les habilitats directives i les habilitats personals i de relació amb els altres, com ara certs aspectes externs o físics que incideixen en les persones i que poden tenir un efecte sobre la feina i les relacions.

Els ITINERARIS amb els que presentem l’oferta formativa tenen l’objectiu d’ajudar a visualitzar les accions formatives a les que considerem que va adreçada prioritàriament, tot i que en alguns casos pot ser d’interès a més d’un perfil del centre pel tema a treballar.

Docent

Mestres, professors i educadors de qualsevol etapa educativa que realitzen la seva tasca a l’aula directament.

Tutor

Docent responsable d’un grup classe i referent per a les famílies del grup classe.

Càrrec intermedi

Caps d’estudi, caps de departament, coordinadors d’etapa.

Directiu

Directors, titulars, membres d’equips directius

Responsable de comunicació

Encarregat de realitzar les tasques de comunicació interna i externa de l’escola.

Escola i pastoral

Encarregat de dinamitzar el projecte pastoral i/o socioeducatiu del centre educatiu

PAS

Administradors i Personal d’Administració i Serveis

Responsable de qualitat

Encarregat de la implantació dels sistemes de gestió de qualitat del centre.