Normativa de formació i finançament

Documents necessaris per a la bonificació

 

Tipologia de formacions:

 • Cursos de pagament (es facturen a l’escola però poden ser bonificats, la qual cosa vol dir que es pot recuperar part o la totalitat del seu cost a través d’un descompte en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per part de l’empresa). Aquests cursos es poden realitzar a la FECC o bé a l’escola que ho sol·liciti)
 • Cursos Gratuïts (subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua)
 • Jornades
 • Xerrades a les escoles

 

Inscripcions

 • En el cas de cursos i jornades, les sol•licituds d’inscripció es formalitzen a través del formulari que trobareu a la web de la FECC, en l’apartat Formació, o bé en l’apartat Accions Formatives/Inscripció.
 • Les places s’atorguen per ordre d’inscripció i fins arribar al límit establert en cada cas (que pot venir definit per l’aforament de l’espai o bé per la normativa de finançament)
 • En el cas que vulgueu que realitzem un curs o xerrada al vostre centre, cal que adreceu la petició al Servei de Gestió de Serveis Educatius:  formacio@escolacristiana.org (En el cas de cursos, els preus són els mateixos tant si es realitzen a la FECC com a la vostra escola) (En el cas de les xerrades per al claustre, el preu varia en funció del formador i del cost del desplaçament)

 

Pagament

 • En el cas de les Jornades, el pagament es realitza prèviament a la Jornada mitjançant targeta de crèdit
 • En el cas dels cursos, i per a les escoles adherides a la FECC, el cobrament es realitza habitualment mitjançant rebut domiciliat un cop iniciat el curs i posteriorment a l’enviament de la factura. Si el participant no pertany a cap centre adherit a la FECC, el pagament ha de fer-se mitjançant transferència abans de l’inici del curs.

 

   Bonificacions de la matrícula

 • Tots els cursos que realitzem (a excepció dels gratuïts-subvencionats) compleixen els requisits per ser bonificables. Per obtenir aquesta bonificació, cal haver fet prèviament uns tràmits amb la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, tràmits que nosaltres realitzem automàticament i sense cap cost afegit per a les escoles adherides a la FECC. En aquests casos, un cop finalitzada la formació us enviarem un document amb l’import exacte a bonificar. Si no sou entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió cal que ho sol·liciteu a: gestio@escolacristiana.org
 • L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE):

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs, la no superació de la part de Teleformació en cas que n’hi hagi, la participació dels Autònoms, ni les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.

 • L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada abans d’iniciar-se a la representació legal dels treballadors per escrit. A la FECC tenim a la vostra disposició un model per fer aquesta comunicació.

 

Baixes

Sempre cal notificar la baixa d’una inscripció per escrit (correu electrònic a formacio@escolacristiana.org ). En funció de quan es realitzi aquesta comunicació pot haver-hi una penalització econòmica. Cal consultar la normativa específica de baixes al programa de cada activitat.

Certificat d’assistència

Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un mínim del 75% de les hores presencials (es justifica amb la signatura al full d’assistència de cada sessió). I en cas que hi hagi hores de teleformació, cal haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador).

 

Reconeixement del Departament d’Ensenyament

De tots els nostres cursos de 15h o més adreçats a mestres i/o professors en sol•licitem el reconeixement al Departament d’Ensenyament. En el cas de cursos que ens demaneu per fer a l’escola, tingueu present que només serà Reconegut el curs si ens el sol·liciteu amb un mínim de 3 mesos d’antelació.

 

Gestió de la bonificació de formacions NO organitzades per la FECC

En el cas que vulgueu que gestionem la bonificació de formació NO organitzada per la FECC del vostre personal us oferim aquest servei. Consulteu-nos els preus i el funcionament a gestio@escolacristiana.org